วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

                                                                  


ประวัติส่วนตัว
ชื่อนายไซฟุลซากีรีณย์ นิเฮง
รหัสนักศึกษา 5111114112
คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  ห้อง 04
E-mail saifu_v1@hotmail.com saifoo_edu@gmail.com
ภูมิลำเนา 50 หมู่ 5 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110
ที่อยู่ปัจจุบัน ( ขณะปฏิบัติงานวิชาชีพ ) โรงเรียนวัดไพศาลสถิต
ตารางสอน

โรงเรียนวัดไพศาลสถิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
วัน
เวลา

08:30 – 09:30

09:30-10:30

10:30-11:30

11:30-12:30

12:30-13:30

13:30-14:30

14:30-15:30

วันจันทร์


พัก
เที่ยง
ซ่อมเสริม
ป. 3
แนะแนว
ป.5
ลูกเสือ

วันอังคาร
อังกฤษ
ป. 4

วันพุธ
อังกฤษ
ป. 4
อังกฤษ
ป. 5
ซ่อมเสริม
ป. 1

วันพฤหัสบดี
อังกฤษ
ป. 5
ซ่อมเสริม
ป. 5

วันศุกร์
อังกฤษ
ป. 3
ซ่อมเสริม
ป. 3
อาทิตย์ที่ 1
วันพฤหัสบดี ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดเรียนของโรงเรียนวัดไพศาลสถิตได้มีโอกาสทำกิจกรรมหน้าเสาธงกับนักเรียนและคณาจารย์หลังจากที่ทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จแล้วก็ได้ไปพบกับผู้อำนวยการโรงเรียน และได้ประชุมเกี่ยวกับกระบวนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย พบปะกับครูพี่เลี้ยง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนกับครูในหมวดภาษาอังกฤษอีกด้วย

วันศุกร์ ที่ พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ควบคุมนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง และเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
- ช่วยอาจารย์เรียกชื่อเด็ก
เข้าสอนนักเรียนชั้น ป.3 และซ่อมเสริม ป. 3
-ช่วยอาจารย์คุมเด็กกินอาหารเที่ยง
-ช่วยคุมแถวเด็กไปละหมาดวันศุกร์
- ช่วยงานครูพี่เลี้ยง
- จัดห้องอาเซียน

อาทิตย์ที่ 2
วัน จันทร์ ที่ 5   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555
ควบคุมนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง และเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
เข้าสอนนักเรียนชั้น ป.3 และ แนะแนวป. 5
-ช่วยคุมแถวเด็กนั่งสมาธิ
- ทำแผนการสอน
- จัดห้องอาเซียนต่อ

วัน อังคาร์ ที่ 6   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555
- ควบคุมนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง และเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
- ประชุมกับคณาจารย์โรงเรียนวัดไพศาลสถิต
-เข้าสอนนักเรียนชั้น ป.4
-ช่วยอาจารย์คุมเด็กกินอาหารเที่ยง
- ช่วยอาจารย์พี่เลี้ยงจัดห้อง
- ช่วยงานอาจารย์ในห้องพัสดุ

วันพุธ ที่  7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ควบคุมนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง และเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
-  ไปพบอาจารย์พี่เลี้ยงปรึกษาการทำแผนการสอน
เข้าสอนนักเรียนชั้น ป.ป. 5 และซ่อมเสริม ป.1
-ช่วยอาจารย์คุมเด็กกินอาหารเที่ยง
ช่วยครูในกลุ่มสาระเขียนชื่อนักเรียนชั้น ป.4
พบปะพูดคุยกับครูพี่เลี้ยง

วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ควบคุมนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง และเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
- ช่วยอาจารย์พี่เลี้ยงจัดห้อง
เข้าสอนนักเรียนชั้น ป.5
-ช่วยอาจารย์คุมเด็กกินอาหารเที่ยง
ซ่อมเสริมชั้น ป.5
พบปะพูดคุยกับครูพี่เลี้ยง

วันศุกร์ ที่ พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ควบคุมนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง และเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
- ช่วยอาจารย์เรียกชื่อเด็ก
เข้าสอนนักเรียนชั้น ป.3 และซ่อมเสริม ป.3
-ช่วยอาจารย์คุมเด็กกินอาหารเที่ยง
-ช่วยคุมแถวเด็กไปละหมาดวันศุกร์
จัดห้องอาเซียน
พบครูพี่เลี้ยง
เดินหนังสือให้กับครูฝ่ายวิชาการ


อาทิตย์ที่ 3

     วัน จันทร์ ที่  12   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555
ควบคุมนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง และเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรม Good morning English
- ช่วยอาจารย์พี่เลี้ยงจัดห้อง
เข้าสอนซ่อมเสริมนักเรียนชั้น ป.3 แนะแนว ป.5
-ช่วยอาจารย์คุมเด็กกินอาหารเที่ยง
พบปะพูดคุยกับครูพี่เลี้ยง
เป็นครูผู้ช่วยในรายวิชาลูกเสือ

วัน อังคาร์ ที่ 13   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555
- ควบคุมนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง และเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรม Good morning English
-เข้าสอนนักเรียนชั้น ป.4
-ช่วยอาจารย์คุมเด็กกินอาหารเที่ยง
- ช่วยอาจารย์ห้องเรียนร่วม
-ทำความสะอาดตู้และชั้นวางของในห้องพัสดุ

วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ควบคุมนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง และเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรม Good morning English
-  ไปพบอาจารย์ในหลักสูตร
เข้าสอนนักเรียนชั้น ป.4 และ ป.5
-ช่วยอาจารย์คุมเด็กกินอาหารเที่ยง
ปรึกษาการจัดการในชั้นเรียน
ส่งแผนการสอนให้ครูพี่เลี้ยง

วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ควบคุมนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง และเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรม Good morning English
เข้าสอนนักเรียนชั้น ป.5
ทำความสะอาดห้อง
-ช่วยอาจารย์คุมเด็กกินอาหารเที่ยง
เดินเอกสารให้ครู
ส่งแผนการสอน

วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ควบคุมนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง และเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรม Good morning English
- ช่วยอาจารย์เรียกชื่อเด็ก
เข้าสอนนักเรียนชั้น ป.3
-ช่วยอาจารย์คุมเด็กกินอาหารเที่ยง
-ช่วยคุมแถวเด็กไปละหมาดวันศุกร์
ทำความสะอาดห้องพัก
จัดหนังสือในห้องพัก

อาทิตย์ที่ 4

     วัน จันทร์ ที่ 19   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555
ควบคุมนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง และเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรม Good morning English
เข้าสอนนักเรียนซ่อมเสริมชั้น ป.3 แนะแนว ป.5
-ช่วยอาจารย์คุมเด็กกินอาหารเที่ยง
ทำความสะอาดรองผู้อำนวยการ
ทำใบงานและใบความรู้
-พบครูพี่เลี้ยง
เป็นครูผู้ช่วยในรายวิชาซ่อมเสริม

วัน อังคาร ที่ 20   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555
- ควบคุมนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง และเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรม Good morning English
-เข้าสอนนักเรียนชั้น ป.4
-ทำสื่อการสอน
-เดินเอกสารให้ครู
-ช่วยอาจารย์คุมเด็กกินอาหารเที่ยง
- สอนแทนครูพี่เลี้ยง
- ช่วยงานอาจารย์ในห้องสมุด

วันพุธ ที่ 21  พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ควบคุมนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง และเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
เข้าสอนนักเรียนชั้น ป.4 และ ป.5
-ช่วยอาจารย์คุมเด็กกินอาหารเที่ยง
ช่วยครูพี่เลี้ยง
ทำความสะอาดอาคารละหมาด
-ชุมนุมภาษาอังกฤษพาเพลิน
ส่งแผนการสอนให้ครูพี่เลี้ยง

วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ควบคุมนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง และเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
เข้าสอนนักเรียนชั้น ป.5
ทำความสะอาดห้องสหกรณ์
-ช่วยอาจารย์คุมเด็กกินอาหารเที่ยง
ทำแผนการสอน

วันศุกร์ ที่ 23  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555
ควบคุมนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง และเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
เข้าสอนนักเรียนชั้น ป.3 ซ่อมเสริม ป.3
-เดินเอกสารให้ครู
-ช่วยอาจารย์คุมเด็กกินอาหารเที่ยง
-ช่วยคุมแถวเด็กไปละหมาดวันศุกร์
ทำความสะอาดห้องพัก
-ถ่ายเอกสารให้ครู
ช่วยงานห้องวิชาการ
-ทำความสะอาดบอร์ด


อาทิตย์ที่ 5

     วัน จันทร์ ที่ 26   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555
ควบคุมนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง และเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรม Good morning English
เข้าสอนนักเรียนซ่อมเสริมชั้น ป.3 แนะแนว ป.5
-ช่วยอาจารย์คุมเด็กกินอาหารเที่ยง
ทำใบงานและสื่อการสอน
-พบครูพี่เลี้ยง

วัน อังคาร ที่  27   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555
- ควบคุมนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรม Good morning English
-เข้าสอนนักเรียนชั้น ป.4
-ทำสื่อการสอน
-ช่วยอาจารย์คุมเด็กกินอาหารเที่ยง
- ช่วยงานอาจารย์ในห้องสมุด

วันพุธ ที่  28 เดือน พฤศจิการยน พ.ศ. 2555
ควบคุมนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง และเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
เข้าสอนนักเรียนชั้น ป.4 และ ป.5 ซ่อมเสริม ป.1
-ช่วยอาจารย์คุมเด็กกินอาหารเที่ยง
ช่วยครูพี่เลี้ยง
ทำความสะอาดอาคารละหมาด

วันพฤหัสบดี ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
- ควบคุมนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรม Good morning English
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ป.5
-ช่วยอาจารย์คุมเด็กกินอาหารเที่ยง
- ทำแผนการสอน

วันศุกร์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
- ควบคุมนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง และเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรม Good morning English
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ป.3
-ช่วยอาจารย์คุมเด็กกินอาหารเที่ยง
-ถ่ายเอกสารให้ครู
-ทำแผนการสอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น